ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ59,372 แห่ง
จังหวัด
จำนวน
2,100 แห่ง
1,334 แห่ง
222 แห่ง
695 แห่ง
208 แห่ง
368 แห่ง
918 แห่ง
2,147 แห่ง
1,213 แห่ง
401 แห่ง
171 แห่ง
214 แห่ง
454 แห่ง
2,357 แห่ง
665 แห่ง
441 แห่ง
375 แห่ง
234 แห่ง
768 แห่ง
147 แห่ง
1,520 แห่ง
842 แห่ง
374 แห่ง
184 แห่ง
206 แห่ง
373 แห่ง
417 แห่ง
383 แห่ง
302 แห่ง
229 แห่ง
2,663 แห่ง
627 แห่ง
350 แห่ง
392 แห่ง
277 แห่ง
127 แห่ง
205 แห่ง
828 แห่ง
878 แห่ง
271 แห่ง
379 แห่ง
382 แห่ง
220 แห่ง
583 แห่ง
192 แห่ง
453 แห่ง
643 แห่ง
442 แห่ง
1,427 แห่ง
692 แห่ง
354 แห่ง
397 แห่ง
111 แห่ง
628 แห่ง
149 แห่ง
666 แห่ง
960 แห่ง
239 แห่ง
697 แห่ง
242 แห่ง
326 แห่ง
694 แห่ง
322 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ59,372 แห่ง
อุตสาหกรรม
2,148 แห่ง
สถานบันเทิง
460 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
37 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6,033 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
10 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
5 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
829 แห่ง
บริษัท
10,606 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2,998 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20,464 แห่ง
อื่นๆ
8,586 แห่ง
รายเขตสุขภาพ 59,372 แห่ง
เขตสุขภาพ 1
5,180 แห่ง
เชียงราย
828 แห่ง
เชียงใหม่
2,663 แห่ง
น่าน
127 แห่ง
พะเยา
205 แห่ง
แพร่
277 แห่ง
แม่ฮ่องสอน
103 แห่ง
ลำปาง
350 แห่ง
ลำพูน
627 แห่ง
เขตสุขภาพ 2
2,030 แห่ง
ตาก
382 แห่ง
พิษณุโลก
583 แห่ง
เพชรบูรณ์
453 แห่ง
สุโขทัย
220 แห่ง
อุตรดิตถ์
392 แห่ง
เขตสุขภาพ 3
2,088 แห่ง
กำแพงเพชร
379 แห่ง
ชัยนาท
368 แห่ง
นครสวรรค์
878 แห่ง
พิจิตร
192 แห่ง
อุทัยธานี
271 แห่ง
เขตสุขภาพ 4
6,652 แห่ง
นครนายก
214 แห่ง
นนทบุรี
2,100 แห่ง
ปทุมธานี
1,334 แห่ง
พระนครศรีอยุธยา
961 แห่ง
ลพบุรี
695 แห่ง
สระบุรี
918 แห่ง
สิงห์บุรี
208 แห่ง
อ่างทอง
222 แห่ง
เขตสุขภาพ 5
4,913 แห่ง
กาญจนบุรี
442 แห่ง
นครปฐม
1,427 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์
639 แห่ง
เพชรบุรี
354 แห่ง
ราชบุรี
643 แห่ง
สมุทรสงคราม
108 แห่ง
สมุทรสาคร
692 แห่ง
สุพรรณบุรี
608 แห่ง
เขตสุขภาพ 6
7,651 แห่ง
จันทบุรี
401 แห่ง
ฉะเชิงเทรา
941 แห่ง
ชลบุรี
2,147 แห่ง
ตราด
171 แห่ง
ปราจีนบุรี
467 แห่ง
ระยอง
1,213 แห่ง
สมุทรปราการ
1,857 แห่ง
สระแก้ว
454 แห่ง
เขตสุขภาพ 7
2,516 แห่ง
กาฬสินธุ์
417 แห่ง
ขอนแก่น
1,520 แห่ง
มหาสารคาม
206 แห่ง
ร้อยเอ็ด
373 แห่ง
เขตสุขภาพ 8
2,324 แห่ง
นครพนม
302 แห่ง
บึงกาฬ
147 แห่ง
เลย
374 แห่ง
สกลนคร
383 แห่ง
หนองคาย
184 แห่ง
หนองบัวลำภู
92 แห่ง
อุดรธานี
842 แห่ง
เขตสุขภาพ 9
4,231 แห่ง
ชัยภูมิ
768 แห่ง
นครราชสีมา
2,357 แห่ง
บุรีรัมย์
665 แห่ง
สุรินทร์
441 แห่ง
เขตสุขภาพ 10
1,890 แห่ง
มุกดาหาร
229 แห่ง
ยโสธร
234 แห่ง
ศรีสะเกษ
375 แห่ง
อำนาจเจริญ
188 แห่ง
อุบลราชธานี
864 แห่ง
เขตสุขภาพ 11
4,141 แห่ง
กระบี่
397 แห่ง
ชุมพร
666 แห่ง
นครศรีธรรมราช
1,545 แห่ง
พังงา
111 แห่ง
ภูเก็ต
628 แห่ง
ระนอง
149 แห่ง
สุราษฎร์ธานี
645 แห่ง
เขตสุขภาพ 12
3,480 แห่ง
ตรัง
697 แห่ง
นราธิวาส
322 แห่ง
ปัตตานี
326 แห่ง
พัทลุง
242 แห่ง
ยะลา
694 แห่ง
สงขลา
960 แห่ง
สตูล
239 แห่ง
เขตสุขภาพ 13
10,854 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
10,854 แห่ง