ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ62,179 แห่ง
จังหวัด
จำนวน
2,128 แห่ง
1,357 แห่ง
225 แห่ง
790 แห่ง
210 แห่ง
376 แห่ง
932 แห่ง
2,180 แห่ง
1,241 แห่ง
427 แห่ง
176 แห่ง
215 แห่ง
466 แห่ง
2,422 แห่ง
682 แห่ง
463 แห่ง
379 แห่ง
238 แห่ง
787 แห่ง
147 แห่ง
1,551 แห่ง
917 แห่ง
380 แห่ง
188 แห่ง
216 แห่ง
384 แห่ง
424 แห่ง
388 แห่ง
305 แห่ง
234 แห่ง
2,834 แห่ง
650 แห่ง
356 แห่ง
401 แห่ง
277 แห่ง
131 แห่ง
208 แห่ง
859 แห่ง
893 แห่ง
276 แห่ง
384 แห่ง
396 แห่ง
224 แห่ง
604 แห่ง
199 แห่ง
475 แห่ง
659 แห่ง
455 แห่ง
1,447 แห่ง
706 แห่ง
365 แห่ง
400 แห่ง
115 แห่ง
654 แห่ง
150 แห่ง
678 แห่ง
978 แห่ง
243 แห่ง
730 แห่ง
247 แห่ง
338 แห่ง
697 แห่ง
330 แห่ง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ62,179 แห่ง
อุตสาหกรรม
2,178 แห่ง
สถานบันเทิง
696 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
40 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6,053 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
12 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
5 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
844 แห่ง
บริษัท
10,757 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3,212 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21,020 แห่ง
อื่นๆ
8,979 แห่ง
รายเขตสุขภาพ 62,179 แห่ง
เขตสุขภาพ 1
5,419 แห่ง
เชียงราย
859 แห่ง
เชียงใหม่
2,834 แห่ง
น่าน
131 แห่ง
พะเยา
208 แห่ง
แพร่
277 แห่ง
แม่ฮ่องสอน
104 แห่ง
ลำปาง
356 แห่ง
ลำพูน
650 แห่ง
เขตสุขภาพ 2
2,100 แห่ง
ตาก
396 แห่ง
พิษณุโลก
604 แห่ง
เพชรบูรณ์
475 แห่ง
สุโขทัย
224 แห่ง
อุตรดิตถ์
401 แห่ง
เขตสุขภาพ 3
2,128 แห่ง
กำแพงเพชร
384 แห่ง
ชัยนาท
376 แห่ง
นครสวรรค์
893 แห่ง
พิจิตร
199 แห่ง
อุทัยธานี
276 แห่ง
เขตสุขภาพ 4
6,828 แห่ง
นครนายก
215 แห่ง
นนทบุรี
2,128 แห่ง
ปทุมธานี
1,357 แห่ง
พระนครศรีอยุธยา
971 แห่ง
ลพบุรี
790 แห่ง
สระบุรี
932 แห่ง
สิงห์บุรี
210 แห่ง
อ่างทอง
225 แห่ง
เขตสุขภาพ 5
5,015 แห่ง
กาญจนบุรี
455 แห่ง
นครปฐม
1,447 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์
648 แห่ง
เพชรบุรี
365 แห่ง
ราชบุรี
659 แห่ง
สมุทรสงคราม
112 แห่ง
สมุทรสาคร
706 แห่ง
สุพรรณบุรี
623 แห่ง
เขตสุขภาพ 6
7,809 แห่ง
จันทบุรี
427 แห่ง
ฉะเชิงเทรา
960 แห่ง
ชลบุรี
2,180 แห่ง
ตราด
176 แห่ง
ปราจีนบุรี
472 แห่ง
ระยอง
1,241 แห่ง
สมุทรปราการ
1,887 แห่ง
สระแก้ว
466 แห่ง
เขตสุขภาพ 7
2,575 แห่ง
กาฬสินธุ์
424 แห่ง
ขอนแก่น
1,551 แห่ง
มหาสารคาม
216 แห่ง
ร้อยเอ็ด
384 แห่ง
เขตสุขภาพ 8
2,418 แห่ง
นครพนม
305 แห่ง
บึงกาฬ
147 แห่ง
เลย
380 แห่ง
สกลนคร
388 แห่ง
หนองคาย
188 แห่ง
หนองบัวลำภู
93 แห่ง
อุดรธานี
917 แห่ง
เขตสุขภาพ 9
4,354 แห่ง
ชัยภูมิ
787 แห่ง
นครราชสีมา
2,422 แห่ง
บุรีรัมย์
682 แห่ง
สุรินทร์
463 แห่ง
เขตสุขภาพ 10
1,921 แห่ง
มุกดาหาร
234 แห่ง
ยโสธร
238 แห่ง
ศรีสะเกษ
379 แห่ง
อำนาจเจริญ
189 แห่ง
อุบลราชธานี
881 แห่ง
เขตสุขภาพ 11
4,267 แห่ง
กระบี่
400 แห่ง
ชุมพร
678 แห่ง
นครศรีธรรมราช
1,613 แห่ง
พังงา
115 แห่ง
ภูเก็ต
654 แห่ง
ระนอง
150 แห่ง
สุราษฎร์ธานี
657 แห่ง
เขตสุขภาพ 12
3,563 แห่ง
ตรัง
730 แห่ง
นราธิวาส
330 แห่ง
ปัตตานี
338 แห่ง
พัทลุง
247 แห่ง
ยะลา
697 แห่ง
สงขลา
978 แห่ง
สตูล
243 แห่ง
เขตสุขภาพ 13
11,157 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
11,157 แห่ง