ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ61,943 แห่ง
จังหวัด
จำนวน
2,126 แห่ง
1,355 แห่ง
225 แห่ง
790 แห่ง
210 แห่ง
376 แห่ง
932 แห่ง
2,177 แห่ง
1,237 แห่ง
425 แห่ง
176 แห่ง
215 แห่ง
466 แห่ง
2,421 แห่ง
682 แห่ง
463 แห่ง
379 แห่ง
238 แห่ง
787 แห่ง
147 แห่ง
1,551 แห่ง
916 แห่ง
379 แห่ง
188 แห่ง
216 แห่ง
384 แห่ง
423 แห่ง
387 แห่ง
305 แห่ง
234 แห่ง
2,831 แห่ง
641 แห่ง
356 แห่ง
399 แห่ง
277 แห่ง
130 แห่ง
208 แห่ง
859 แห่ง
893 แห่ง
276 แห่ง
383 แห่ง
395 แห่ง
224 แห่ง
601 แห่ง
199 แห่ง
462 แห่ง
658 แห่ง
453 แห่ง
1,447 แห่ง
703 แห่ง
365 แห่ง
399 แห่ง
114 แห่ง
654 แห่ง
150 แห่ง
676 แห่ง
978 แห่ง
243 แห่ง
730 แห่ง
247 แห่ง
338 แห่ง
697 แห่ง
330 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ61,943 แห่ง
อุตสาหกรรม
2,174 แห่ง
สถานบันเทิง
695 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
40 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6,052 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
11 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
5 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
9 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
844 แห่ง
บริษัท
10,729 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3,203 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21,010 แห่ง
อื่นๆ
8,954 แห่ง
รายเขตสุขภาพ 61,943 แห่ง
เขตสุขภาพ 1
5,406 แห่ง
เชียงราย
859 แห่ง
เชียงใหม่
2,831 แห่ง
น่าน
130 แห่ง
พะเยา
208 แห่ง
แพร่
277 แห่ง
แม่ฮ่องสอน
104 แห่ง
ลำปาง
356 แห่ง
ลำพูน
641 แห่ง
เขตสุขภาพ 2
2,081 แห่ง
ตาก
395 แห่ง
พิษณุโลก
601 แห่ง
เพชรบูรณ์
462 แห่ง
สุโขทัย
224 แห่ง
อุตรดิตถ์
399 แห่ง
เขตสุขภาพ 3
2,127 แห่ง
กำแพงเพชร
383 แห่ง
ชัยนาท
376 แห่ง
นครสวรรค์
893 แห่ง
พิจิตร
199 แห่ง
อุทัยธานี
276 แห่ง
เขตสุขภาพ 4
6,824 แห่ง
นครนายก
215 แห่ง
นนทบุรี
2,126 แห่ง
ปทุมธานี
1,355 แห่ง
พระนครศรีอยุธยา
971 แห่ง
ลพบุรี
790 แห่ง
สระบุรี
932 แห่ง
สิงห์บุรี
210 แห่ง
อ่างทอง
225 แห่ง
เขตสุขภาพ 5
5,007 แห่ง
กาญจนบุรี
453 แห่ง
นครปฐม
1,447 แห่ง
ประจวบคีรีขันธ์
646 แห่ง
เพชรบุรี
365 แห่ง
ราชบุรี
658 แห่ง
สมุทรสงคราม
112 แห่ง
สมุทรสาคร
703 แห่ง
สุพรรณบุรี
623 แห่ง
เขตสุขภาพ 6
7,797 แห่ง
จันทบุรี
425 แห่ง
ฉะเชิงเทรา
959 แห่ง
ชลบุรี
2,177 แห่ง
ตราด
176 แห่ง
ปราจีนบุรี
472 แห่ง
ระยอง
1,237 แห่ง
สมุทรปราการ
1,885 แห่ง
สระแก้ว
466 แห่ง
เขตสุขภาพ 7
2,574 แห่ง
กาฬสินธุ์
423 แห่ง
ขอนแก่น
1,551 แห่ง
มหาสารคาม
216 แห่ง
ร้อยเอ็ด
384 แห่ง
เขตสุขภาพ 8
2,415 แห่ง
นครพนม
305 แห่ง
บึงกาฬ
147 แห่ง
เลย
379 แห่ง
สกลนคร
387 แห่ง
หนองคาย
188 แห่ง
หนองบัวลำภู
93 แห่ง
อุดรธานี
916 แห่ง
เขตสุขภาพ 9
4,353 แห่ง
ชัยภูมิ
787 แห่ง
นครราชสีมา
2,421 แห่ง
บุรีรัมย์
682 แห่ง
สุรินทร์
463 แห่ง
เขตสุขภาพ 10
1,921 แห่ง
มุกดาหาร
234 แห่ง
ยโสธร
238 แห่ง
ศรีสะเกษ
379 แห่ง
อำนาจเจริญ
189 แห่ง
อุบลราชธานี
881 แห่ง
เขตสุขภาพ 11
4,262 แห่ง
กระบี่
399 แห่ง
ชุมพร
676 แห่ง
นครศรีธรรมราช
1,613 แห่ง
พังงา
114 แห่ง
ภูเก็ต
654 แห่ง
ระนอง
150 แห่ง
สุราษฎร์ธานี
656 แห่ง
เขตสุขภาพ 12
3,563 แห่ง
ตรัง
730 แห่ง
นราธิวาส
330 แห่ง
ปัตตานี
338 แห่ง
พัทลุง
247 แห่ง
ยะลา
697 แห่ง
สงขลา
978 แห่ง
สตูล
243 แห่ง
เขตสุขภาพ 13
11,147 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
11,147 แห่ง