ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ830 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
24 แห่ง
218 แห่ง
76 แห่ง
76 แห่ง
7 แห่ง
51 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ830 แห่ง
อุตสาหกรรม
90 แห่ง
บริษัท
306 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
17 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
17 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
171 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
47 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
71 แห่ง