ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ955 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
32 แห่ง
241 แห่ง
91 แห่ง
87 แห่ง
10 แห่ง
56 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ955 แห่ง
อุตสาหกรรม
98 แห่ง
บริษัท
329 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
39 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
19 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
212 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
49 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
87 แห่ง