ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ304 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
46 แห่ง
13 แห่ง
10 แห่ง
23 แห่ง
11 แห่ง
169 แห่ง
17 แห่ง
9 แห่ง
5 แห่ง
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ304 แห่ง
อุตสาหกรรม
12 แห่ง
บริษัท
40 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
20 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
138 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
22 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
26 แห่ง