ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ61 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ระแหง
22 แห่ง
หนองหลวง
7 แห่ง
เชียงเงิน
2 แห่ง
หัวเดียด
3 แห่ง
หนองบัวเหนือ
1 แห่ง
ไม้งาม
4 แห่ง
โป่งแดง
1 แห่ง
น้ำรึม
5 แห่ง
วังหิน
4 แห่ง
เชียงทอง
0 แห่ง
แม่ท้อ
2 แห่ง
ป่ามะม่วง
5 แห่ง
หนองบัวใต้
3 แห่ง
วังประจบ
1 แห่ง
ตลุกกลางทุ่ง
1 แห่ง
นาโบสถ์
0 แห่ง
ประดาง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ61 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
9 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง