ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ195 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แม่สอด
120 แห่ง
แม่กุ
7 แห่ง
พะวอ
1 แห่ง
แม่ตาว
7 แห่ง
แม่กาษา
11 แห่ง
ท่าสายลวด
13 แห่ง
แม่ปะ
25 แห่ง
มหาวัน
2 แห่ง
ด่านแม่ละเมา
2 แห่ง
พระธาตุผาแดง
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ195 แห่ง
อุตสาหกรรม
10 แห่ง
บริษัท
29 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
86 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
18 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
20 แห่ง