ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ19 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตากออก
6 แห่ง
สมอโคน
1 แห่ง
แม่สลิด
3 แห่ง
ตากตก
2 แห่ง
เกาะตะเภา
3 แห่ง
ทุ่งกระเชาะ
0 แห่ง
ท้องฟ้า
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ19 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง