ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ28 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พบพระ
8 แห่ง
ช่องแคบ
8 แห่ง
คีรีราษฎร์
4 แห่ง
วาเล่ย์
4 แห่ง
รวมไทยพัฒนา
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ28 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง