ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ12 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สามเงา
8 แห่ง
วังหมัน
2 แห่ง
ยกกระบัตร
0 แห่ง
ย่านรี
1 แห่ง
บ้านนา
0 แห่ง
วังจันทร์
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ12 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
3 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง