ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,727 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
68 แห่ง
729 แห่ง
139 แห่ง
160 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,727 แห่ง
อุตสาหกรรม
109 แห่ง
บริษัท
563 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
27 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
20 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
276 แห่ง
สถานบันเทิง
10 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
369 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
203 แห่ง