ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ78 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางบ่อ
28 แห่ง
บางเพรียง
11 แห่ง
บ้านระกาศ
7 แห่ง
คลองด่าน
8 แห่ง
บางพลีน้อย
7 แห่ง
คลองนิยมยาตรา
4 แห่ง
คลองสวน
5 แห่ง
เปร็ง
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ78 แห่ง
อุตสาหกรรม
12 แห่ง
บริษัท
17 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
6 แห่ง