ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ173 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางเสาธง
157 แห่ง
ศีรษะจรเข้น้อย
6 แห่ง
ศีรษะจรเข้ใหญ่
10 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ173 แห่ง
อุตสาหกรรม
24 แห่ง
บริษัท
73 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
20 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
20 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
15 แห่ง