ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ157 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตลาด
9 แห่ง
บางพึ่ง
42 แห่ง
บางจาก
16 แห่ง
บางครุ
18 แห่ง
บางหญ้าแพรก
9 แห่ง
บางหัวเสือ
6 แห่ง
สำโรงใต้
16 แห่ง
บางยอ
4 แห่ง
บางกะเจ้า
2 แห่ง
บางน้ำผึ้ง
3 แห่ง
บางกระสอบ
1 แห่ง
บางกอบัว
2 แห่ง
ทรงคนอง
3 แห่ง
สำโรง
10 แห่ง
สำโรงกลาง
16 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ157 แห่ง
อุตสาหกรรม
10 แห่ง
บริษัท
48 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
50 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
10 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
18 แห่ง