ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ622 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท้ายบ้านใหม่
119 แห่ง
สำโรงเหนือ
100 แห่ง
บางเมือง
34 แห่ง
ท้ายบ้าน
32 แห่ง
แพรกษาใหม่
13 แห่ง
บางปูใหม่
60 แห่ง
แพรกษา
66 แห่ง
บางโปรง
13 แห่ง
บางปู
5 แห่ง
บางด้วน
3 แห่ง
บางเมืองใหม่
54 แห่ง
เทพารักษ์
37 แห่ง
ปากน้ำ
76 แห่ง
แพรกษาใหม่
10 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ622 แห่ง
อุตสาหกรรม
39 แห่ง
บริษัท
173 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
9 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
137 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
113 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
2 แห่ง
อื่นๆ
75 แห่ง