ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ761 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บางพลีใหญ่
108 แห่ง
บางแก้ว
327 แห่ง
บางปลา
64 แห่ง
บางโฉลง
167 แห่ง
ราชาเทวะ
10 แห่ง
หนองปรือ
13 แห่ง
ราชาเทวะ
60 แห่ง
หนองปรือ
12 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ761 แห่ง
อุตสาหกรรม
20 แห่ง
บริษัท
252 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
79 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
225 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
94 แห่ง