ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ461 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
22 แห่ง
33 แห่ง
35 แห่ง
11 แห่ง
39 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ461 แห่ง
อุตสาหกรรม
28 แห่ง
บริษัท
89 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
22 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
20 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
192 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
30 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
52 แห่ง