ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ418 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
34 แห่ง
53 แห่ง
34 แห่ง
16 แห่ง
24 แห่ง
25 แห่ง
กิ่ง อ.กำพุธ* จ.จันทบุรี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ418 แห่ง
อุตสาหกรรม
16 แห่ง
บริษัท
40 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
12 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
11 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
172 แห่ง
สถานบันเทิง
7 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
16 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
88 แห่ง