ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ298 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
27 แห่ง
36 แห่ง
16 แห่ง
12 แห่ง
21 แห่ง
20 แห่ง
กิ่ง อ.กำพุธ* จ.จันทบุรี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ298 แห่ง
อุตสาหกรรม
15 แห่ง
บริษัท
29 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
143 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
15 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
49 แห่ง