ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ32 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ขลุง
10 แห่ง
บ่อ
3 แห่ง
เกวียนหัก
0 แห่ง
ตะปอน
2 แห่ง
บางชัน
1 แห่ง
วันยาว
5 แห่ง
ซึ้ง
1 แห่ง
มาบไพ
2 แห่ง
วังสรรพรส
3 แห่ง
ตรอกนอง
2 แห่ง
ตกพรม
1 แห่ง
บ่อเวฬุ
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ32 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
12 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง