ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ทับไทร
4 แห่ง
โป่งน้ำร้อน
6 แห่ง
ทรายขาว*
0 แห่ง
หนองตาคง
4 แห่ง
ปะตง*
0 แห่ง
ทุ่งขนาน*
0 แห่ง
สะตอน*
0 แห่ง
ทับช้าง*
0 แห่ง
เทพนิมิต
0 แห่ง
คลองใหญ่
4 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง