ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ53 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าใหม่
11 แห่ง
ยายร้า
0 แห่ง
สีพยา
0 แห่ง
บ่อพุ
0 แห่ง
พลอยแหวน
0 แห่ง
เขาวัว
13 แห่ง
เขาบายศรี
4 แห่ง
สองพี่น้อง
3 แห่ง
ทุ่งเบญจา
6 แห่ง
วังโตนด*
0 แห่ง
รำพัน
2 แห่ง
โขมง
0 แห่ง
ตะกาดเง้า
2 แห่ง
คลองขุด
9 แห่ง
กระแจะ*
0 แห่ง
สนามไชย*
0 แห่ง
ช้างข้าม*
0 แห่ง
นายายอาม*
0 แห่ง
แก่งหางแมว*
0 แห่ง
สามพี่น้อง*
0 แห่ง
เขาวงกต*
1 แห่ง
พวา*
0 แห่ง
ขุนซ่อง*
0 แห่ง
เขาแก้ว
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ53 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
8 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
21 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง