ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ32 แห่ง
ตำบล
จำนวน
มะขาม
14 แห่ง
ท่าหลวง
0 แห่ง
ปัถวี
4 แห่ง
วังแซ้ม
7 แห่ง
พลวง
0 แห่ง
ฉมัน
3 แห่ง
ตะเคียนทอง
0 แห่ง
อ่างคีรี
4 แห่ง
คลองพลู
0 แห่ง
ซากไทย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ32 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง