ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ16 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ปากน้ำแหลมสิงห์
3 แห่ง
เกาะเปริด
3 แห่ง
หนองชิ่ม
2 แห่ง
พลิ้ว
6 แห่ง
คลองน้ำเค็ม
0 แห่ง
บางสระเก้า
0 แห่ง
บางกะไชย
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ16 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง