ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ22 แห่ง
ตำบล
จำนวน
นายายอาม
9 แห่ง
วังโตนด
3 แห่ง
กระแจะ
0 แห่ง
สนามไชย
1 แห่ง
ช้างข้าม
7 แห่ง
วังใหม่
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ22 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
10 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง