ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ165 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ตลาด
46 แห่ง
วัดใหม่
22 แห่ง
คลองนารายณ์
5 แห่ง
เกาะขวาง
4 แห่ง
คมบาง
2 แห่ง
ท่าช้าง
27 แห่ง
จันทนิมิต
33 แห่ง
บางกะจะ
4 แห่ง
แสลง
8 แห่ง
หนองบัว
3 แห่ง
พลับพลา
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ165 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
16 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
54 แห่ง
สถานบันเทิง
7 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
14 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
49 แห่ง