ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ226 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
99 แห่ง
24 แห่ง
7 แห่ง
15 แห่ง
27 แห่ง
38 แห่ง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ226 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
18 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
137 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
37 แห่ง