ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ572 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
26 แห่ง
29 แห่ง
51 แห่ง
70 แห่ง
278 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ572 แห่ง
อุตสาหกรรม
28 แห่ง
บริษัท
108 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
13 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
195 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
23 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
106 แห่ง