ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ647 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
35 แห่ง
36 แห่ง
55 แห่ง
86 แห่ง
294 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ647 แห่ง
อุตสาหกรรม
28 แห่ง
บริษัท
112 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
31 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
220 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
23 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
122 แห่ง