ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กุยบุรี
8 แห่ง
กุยเหนือ
3 แห่ง
เขาแดง
1 แห่ง
ดอนยายหนู
6 แห่ง
ไร่ใหม่*
0 แห่ง
สามกระทาย
8 แห่ง
หาดขาม
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง