ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ45 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สามร้อยยอด
12 แห่ง
ศิลาลอย
7 แห่ง
ไร่เก่า
4 แห่ง
ศาลาลัย
9 แห่ง
ไร่ใหม่
13 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ45 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง