ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ53 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กำเนิดนพคุณ
9 แห่ง
พงศ์ประศาสน์
8 แห่ง
ร่อนทอง
5 แห่ง
ธงชัย
9 แห่ง
ชัยเกษม
6 แห่ง
ทองมงคล
11 แห่ง
แม่รำพึง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ53 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
29 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
10 แห่ง