ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ72 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ประจวบคีรีขันธ์
31 แห่ง
เกาะหลัก
11 แห่ง
คลองวาฬ
9 แห่ง
ห้วยทราย
3 แห่ง
อ่าวน้อย
10 แห่ง
บ่อนอก
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ72 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
7 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
30 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
13 แห่ง