ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ830 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
17 แห่ง
49 แห่ง
26 แห่ง
5 แห่ง
17 แห่ง
162 แห่ง
95 แห่ง
30 แห่ง
27 แห่ง
26 แห่ง
19 แห่ง
10 แห่ง
28 แห่ง
8 แห่ง
8 แห่ง
22 แห่ง
9 แห่ง
10 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ830 แห่ง
อุตสาหกรรม
50 แห่ง
บริษัท
130 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
51 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
15 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
357 แห่ง
สถานบันเทิง
7 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
35 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
134 แห่ง