ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ561 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
24 แห่ง
52 แห่ง
47 แห่ง
47 แห่ง
35 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ561 แห่ง
อุตสาหกรรม
54 แห่ง
บริษัท
120 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
20 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
11 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
215 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
63 แห่ง