ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ893 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
29 แห่ง
29 แห่ง
44 แห่ง
94 แห่ง
47 แห่ง
45 แห่ง
36 แห่ง
62 แห่ง
36 แห่ง
18 แห่ง
8 แห่ง
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ893 แห่ง
อุตสาหกรรม
13 แห่ง
บริษัท
49 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
83 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
510 แห่ง
สถานบันเทิง
10 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
20 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
116 แห่ง