ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ661 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
25 แห่ง
23 แห่ง
27 แห่ง
68 แห่ง
19 แห่ง
26 แห่ง
23 แห่ง
53 แห่ง
26 แห่ง
17 แห่ง
8 แห่ง
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ661 แห่ง
อุตสาหกรรม
13 แห่ง
บริษัท
48 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
24 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
418 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
17 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
82 แห่ง