ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ331 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
16 แห่ง
15 แห่ง
37 แห่ง
4 แห่ง
4 แห่ง
22 แห่ง
11 แห่ง
3 แห่ง
11 แห่ง
1 แห่ง
15 แห่ง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ331 แห่ง
อุตสาหกรรม
23 แห่ง
บริษัท
61 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
18 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
14 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
125 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
50 แห่ง