ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ381 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
19 แห่ง
17 แห่ง
39 แห่ง
5 แห่ง
6 แห่ง
24 แห่ง
12 แห่ง
3 แห่ง
16 แห่ง
2 แห่ง
20 แห่ง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ381 แห่ง
อุตสาหกรรม
23 แห่ง
บริษัท
62 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
32 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
15 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
146 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
54 แห่ง