ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ291 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
40 แห่ง
12 แห่ง
26 แห่ง
48 แห่ง
34 แห่ง
25 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ291 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
17 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
26 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
156 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
3 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
44 แห่ง