ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ45 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หันคา
13 แห่ง
บ้านเชี่ยน
6 แห่ง
เนินขาม
0 แห่ง
สุขเดือนห้า
0 แห่ง
ไพรนกยูง
5 แห่ง
หนองแซง
4 แห่ง
ห้วยงู
4 แห่ง
วังไก่เถื่อน
5 แห่ง
เด่นใหญ่
6 แห่ง
กะบกเตี้ย
0 แห่ง
สามง่ามท่าโบสถ์
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ45 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
6 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง