ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ33 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สรรพยา
6 แห่ง
ตลุก
2 แห่ง
เขาแก้ว
1 แห่ง
โพนางดำตก
8 แห่ง
โพนางดำออก
7 แห่ง
บางหลวง
2 แห่ง
หาดอาษา
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ33 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
6 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง