ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ58 แห่ง
ตำบล
จำนวน
แพรกศรีราชา
15 แห่ง
เที่ยงแท้
4 แห่ง
ห้วยกรด
6 แห่ง
โพงาม
6 แห่ง
บางขุด
7 แห่ง
ดงคอน
4 แห่ง
ดอนกำ
6 แห่ง
ห้วยกรดพัฒนา
10 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ58 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
25 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
12 แห่ง