ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ44 แห่ง
ตำบล
จำนวน
คุ้งสำเภา
16 แห่ง
วัดโคก
4 แห่ง
ศิลาดาน
0 แห่ง
ท่าฉนวน
10 แห่ง
หางน้ำสาคร
5 แห่ง
ไร่พัฒนา
3 แห่ง
อู่ตะเภา
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ44 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
26 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง