ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ14 แห่ง
ตำบล
จำนวน
วัดสิงห์
5 แห่ง
มะขามเฒ่า
3 แห่ง
หนองน้อย
3 แห่ง
หนองบัว
0 แห่ง
หนองมะโมง
0 แห่ง
หนองขุ่น
1 แห่ง
บ่อแร่
2 แห่ง
กุดจอก
0 แห่ง
วังตะเคียน
0 แห่ง
สะพานหิน
0 แห่ง
วังหมัน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ14 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง