ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ433 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
8 แห่ง
สระแก้ว
0 แห่ง
วังน้ำเย็น
0 แห่ง
17 แห่ง
10 แห่ง
อรัญประเทศ
0 แห่ง
ตาพระยา
0 แห่ง
วัฒนานคร
0 แห่ง
คลองหาด
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ433 แห่ง
อุตสาหกรรม
56 แห่ง
บริษัท
167 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
82 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
45 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
37 แห่ง