ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ185 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
18 แห่ง
บึงกาฬ
0 แห่ง
พรเจริญ
0 แห่ง
24 แห่ง
โซ่พิสัย
0 แห่ง
4 แห่ง
เซกา
0 แห่ง
ปากคาด
0 แห่ง
บึงโขงหลง
0 แห่ง
ศรีวิไล
0 แห่ง
กิ่งอำเภอบุ่งคล้า
0 แห่ง
6 แห่ง
5 แห่ง
7 แห่ง
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ185 แห่ง
อุตสาหกรรม
7 แห่ง
บริษัท
19 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
77 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
5 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
30 แห่ง