ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ24 แห่ง
ตำบล
จำนวน
จุมพล
8 แห่ง
วัดหลวง
5 แห่ง
กุดบง
2 แห่ง
ชุมช้าง
1 แห่ง
รัตนวาปี
0 แห่ง
ทุ่งหลวง
0 แห่ง
เหล่าต่างคำ
2 แห่ง
นาหนัง
1 แห่ง
เซิม
0 แห่ง
หนองหลวง
0 แห่ง
โพนแพง
0 แห่ง
เฝ้าไร่
0 แห่ง
บ้านโพธิ์
2 แห่ง
นาทับไฮ
0 แห่ง
วังหลวง
0 แห่ง
พระบาทนาสิงห์
0 แห่ง
อุดมพร
0 แห่ง
นาดี
0 แห่ง
บ้านต้อน
0 แห่ง
บ้านผือ
2 แห่ง
สร้างนางขาว
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ24 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
11 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง