ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ105 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
22 แห่ง
มีชัย
8 แห่ง
โพธิ์ชัย
25 แห่ง
กวนวัน
1 แห่ง
เวียงคุก
3 แห่ง
วัดธาตุ
5 แห่ง
หาดคำ
9 แห่ง
หินโงม
1 แห่ง
บ้านเดื่อ
1 แห่ง
ค่ายบกหวาน
9 แห่ง
สองห้อง
2 แห่ง
สระใคร
0 แห่ง
พระธาตุบังพวน
2 แห่ง
บ้านฝาง
0 แห่ง
คอกช้าง
0 แห่ง
หนองกอมเกาะ
14 แห่ง
ปะโค
2 แห่ง
เมืองหมี
1 แห่ง
สีกาย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ105 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
12 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
41 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
19 แห่ง