ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ18 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ท่าบ่อ
9 แห่ง
น้ำโมง
1 แห่ง
กองนาง
1 แห่ง
โคกคอน
1 แห่ง
บ้านเดื่อ
1 แห่ง
บ้านถ่อน
1 แห่ง
บ้านว่าน
2 แห่ง
นาข่า
1 แห่ง
โพนสา
1 แห่ง
หนองนาง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ18 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง