ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ13 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พานพร้าว
6 แห่ง
โพธิ์ตาก
0 แห่ง
บ้านหม้อ
2 แห่ง
พระพุทธบาท
4 แห่ง
หนองปลาปาก
1 แห่ง
โพนทอง
0 แห่ง
ด่านศรีสุข
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ13 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง