ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ381 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
14 แห่ง
13 แห่ง
66 แห่ง
50 แห่ง
17 แห่ง
17 แห่ง
9 แห่ง
5 แห่ง
สาขาตำบลท่ากระดาน*
0 แห่ง
บ้านทวน* จ.กาญจนบุรี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ381 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
60 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
157 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
37 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
44 แห่ง