ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,018 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
204 แห่ง
420 แห่ง
162 แห่ง
37 แห่ง
626 แห่ง
เทศบาลตำบลปากเกร็ด
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,018 แห่ง
อุตสาหกรรม
17 แห่ง
บริษัท
446 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
37 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
20 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
302 แห่ง
สถานบันเทิง
8 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
703 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
302 แห่ง