ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,119 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
215 แห่ง
429 แห่ง
180 แห่ง
43 แห่ง
655 แห่ง
เทศบาลตำบลปากเกร็ด
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,119 แห่ง
อุตสาหกรรม
20 แห่ง
บริษัท
467 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
49 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
20 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
339 แห่ง
สถานบันเทิง
11 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
703 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
310 แห่ง