ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ589 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
13 แห่ง
53 แห่ง
13 แห่ง
37 แห่ง
6 แห่ง
14 แห่ง
21 แห่ง
50 แห่ง
21 แห่ง
29 แห่ง
33 แห่ง
63 แห่ง
11 แห่ง
3 แห่ง
อ.บ้านดอน* จ.สุราษฎร์ธานี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ589 แห่ง
อุตสาหกรรม
35 แห่ง
บริษัท
114 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
31 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
284 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
21 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
56 แห่ง