ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ282 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
12 แห่ง
10 แห่ง
13 แห่ง
38 แห่ง
10 แห่ง
26 แห่ง
6 แห่ง
3 แห่ง
2 แห่ง
อ.บ้านหัน* จ.สกลนคร
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ282 แห่ง
อุตสาหกรรม
13 แห่ง
บริษัท
25 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
19 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
12 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
140 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
39 แห่ง