ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,983 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
81 แห่ง
24 แห่ง
496 แห่ง
88 แห่ง
53 แห่ง
562 แห่ง
เกาะสีชัง
0 แห่ง
119 แห่ง
41 แห่ง
เทศบาลตำบลแสนสุข
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,983 แห่ง
อุตสาหกรรม
109 แห่ง
บริษัท
561 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
47 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
24 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
371 แห่ง
สถานบันเทิง
17 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
365 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
313 แห่ง