ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,168 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
96 แห่ง
31 แห่ง
529 แห่ง
102 แห่ง
66 แห่ง
587 แห่ง
161 แห่ง
44 แห่ง
เทศบาลตำบลแสนสุข
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,168 แห่ง
อุตสาหกรรม
113 แห่ง
บริษัท
586 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
63 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
26 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
421 แห่ง
สถานบันเทิง
31 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
366 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
368 แห่ง